Двойките карти ОТВОРЕТЕ и награда СПЕЧЕЛЕТЕ!

Включете се в играта на AZ-JENATA в периода 02 -13.03.2023г. и може да спечелите прекрасна награда за себе си по случай 8 март!

Всичко, което трябва да направите е да наредите мемори картите и да попълните коректно задължителните полета от регистрационната форма.

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА

Организатор на играта „Картите еднакви отворeте и награда спечелете“ е „Инвестор.БГ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Брюксeл № 1, ЕИК 130277328.

Целта на тези общи условия е да се установят правилата за провеждане, участие и прекратяване на играта „Картите еднакви отвори и награда спечели“, както и редът за определяне на печелившите участници в нея и връчването на обявената награда. Обявените правила са задължителни и обвързват участниците в играта, с които същите са съгласни.

Наградите в настоящата игра са:
1. Тоалетна вода MISS DIOR BLOOMING BOUQUET 50 ml.
2. Парфюмна вода DIOR J'ADORE PARFUM D'EAU 50 ml.
3. Спирала за мигли DIOR DIORSHOW 24H BUILDABLE VOLUME MASCARA 10 ml.

В настоящата игра нямат право да участват служители на „Инвестор.БГ“ и техни роднини по права линия без ограничения. Играта ще се проведе на страницата www.az-jenata.bg, която е собственост на и се управлява от „Инвестор.БГ“.

II. ПЕРИОД НА ИГРАТА

Играта ще се проведе в периода: 02.03.2023г. – 13.03.2023г.

Общите условия за провеждане на играта влизат в сила от 02.03.2023г.

Организаторът си запазва правото да допълва и/или променя правилата, включително има право да прави промени в периода на провеждане на играта, вида и размера на наградата, времето и начина на теглене на печелившите участници. Всички промени в настоящите общи условия влизат в сила веднага след публикуването им на интернет страницата www.az-jenata.bg

В случай, че даден участник желае да прекрати участието си в играта и/или не желае да получава информация във връзка с играта, то следва да уведоми по електронен път Организатора за това на email: info@az-jenata.bg, като задължително посочи данните, с който се е регистрирал.

IIІ. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

1. В играта може да участва всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, по указания в настоящите Общи условия начин и срокове.

2. Участието в играта НЕ Е обвързано с покупка.

3. Участниците в играта трябва да отворят всички двойки еднакви карти в мемори играта, да попълнят коректно задължителните полета от регистрационната форма.

4. Всеки участник, който е изпълнил по-горните условия за участие в играта, се счита за регистриран в играта и участва в жребия за спечелване на награда. Организаторът няма задължение да изпраща потвърждение за регистрация на участниците.

5. С регистрацията си за участие в Играта участникът декларира, че има навършени 18 години и че има валидно и неограничено право да извършва всички правни и фактически действия във връзка с участието си в Играта.

6. Участници, които не са изпълнили едно или повече от горните условия, няма да бъдат регистрирани в Играта и жребия за награда. Организаторът няма задължение да изпраща уведомление за незавършена регистрация, поради нарушение на настоящите Общи условия от участника.

IV. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Организаторът на играта има право да дисквалифицира участник, в случай че той не отговаря на посочените изисквания в настоящите условия или наруши някое от правилата за участие в същата.

V. ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ

На 14.03.2023 г. жури, посочено от Организатора, ще изтегли на случаен принцип 3 (трима) от участниците, всеки от които ще спечели по 1 (една) от обявените награди.

Организаторът на играта ще обяви имената на печелившите на страницата на az-jenata.bg, както и ще очаква печелившите да изпратят в рамките на 5 (пет) работни дни, отговор на имейла, от който са получили уведомлението за спечелването на наградата.

Спечелената награда не може да бъдат заменяна за пари в брой и/или друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица не е разрешено. Получаването на наградата от печеливш участник се извършва или чрез изпращането й на посочен от него адрес на територията на Република България, чрез куриерска фирма „Интерлогистика“ за сметка на „Инвестрор.БГ” АД. Печелившият участник ще трябва да подпише обратна разписка и/или товарителница, с оглед доказване на обстоятелството, че е получил наградата. Възможно е куриерът да поиска документ за удостоверяване самоличността на печелившия. При отказ от страна на печелившия да потвърди самоличността си и/или да разпише обратната разписка/товарителницата, както и ако същият не потърси наградата, то той губи правото си върху наградата, а същата не се предоставя. Наградата се доставя съгласно работното време на куриерската фирма, определена от Организатора да достави наградата. Организаторът не носи отговорност, ако наградата пристигне в нарушена цялост поради небрежност от страна на куриерската фирма.

Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни за контакт, непълен и/или неточен адрес и/или грешно изписани имена.

VI. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на потребителите, дублиране на профили от недоброжелатели, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, техническа невъзможност за регистриране в играта поради обстоятелства извън контрола на Организатора, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра, недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях, повреда на системата на сайта или Фейсбук платформата, за загубата на данни за регистрирани участници поради технически и други непредвидими причини, други форсмажорни обстоятелства. Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието на участниците в Играта.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

С участието си в играта, участниците се съгласяват доброволно предоставените от тях лични данни да се използват от Организатора за целите на организиране и провеждане на играта, включително да предоставят тези данни на трети лица, ангажирани с организацията на играта. Всички лични данни ще се събират, обработват и съхраняват при условията на Закона за защита на личните данни, както и останалото действащо законодателство в областта на защита на личните данни. С участието си в играта всеки участник декларира, че част от данните, които предоставя са лични и попадат под защитата на Закона за защита на личните данни и дава съгласието си събраните данни да бъдат обработвани от Организатора или от трети страни (партньори и/или подизпълнители). При провеждането на настоящата Игра, Организаторът запазва правото си да събира и администрира личните данни на участниците, свързани с участие в Играта. При реализирането на Играта няма да бъдат събирани допълнителни лични данни на участниците без тяхно съгласие. Участник в играта може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието си в играта във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си и да изпрати e-mail на info@az-jenata.bg. По този начин той се отказва от участие и занапред. Отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието по инициатива на участник е неоттегляемо и окончателно.

Всички участници дават своето доброволно съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Играта. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личните данни, събирани по време на играта. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личните данни на участниците в Играта и да ги използва, съгласно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците , които не са свързани с играта.

VIII. ПРИЕМАНЕ И ОБВЪРЗВАНЕ С НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ИГРА

Чрез включването си в играта, участникът се съгласява с настоящите Общи условия.

В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да влияе, Организаторът има право да прекрати играта. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с наградната игра или прилагането на правилата на наградната игра, са окончателни и се отнасят до всички участници. Настоящите Общи условия се подчиняват на българското законодателство, а възникналите във връзка с тях спорове ще се решават от българските съдилища.

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. С регистрирането си за участие в играта участниците приемат настоящите Общи условия и се съгласяват да спазват всички срокове и изисквания.. След изпълнение на всички от гореспоменатите изисквания, участникът се счита за регистриран за участие в играта. Организаторът няма да изпраща потвърждение за регистрация на участниците. Условията на настоящата игра са публикувани и достъпни за целия период на Играта на www.az-jenata.bg

2. С регистрацията си участниците декларират, че няма да разкриват, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора, станала им известна при или по повод участието им в играта.

3. Участниците нямат право да публикуват коментари с неетично и/или неморално съдържание в разрез с добрите нрави, вулгарни и обидни думи, коментари, които провокират и/или стимулират омраза или всяко друго поведение, забранено от закона, коментари в нарушение на Закона за защита от дискриминация, коментари, които съдържат явна и/или скрита реклама на конкурентни продукти, религиозни и политически символи и послания. Инвестор.БГ АД се разграничава от подобни прояви и запазва правото си да изключи от участие всеки потребител с поведение в нарушение на настоящите правила.

4. Печелившия в играта се съгласява да участва в последващи играта рекламни активности, като Организаторът си запазва правото да използва безвъзмездно имената и информация за местожителството на печелившия, негови фотографии, аудио и/или видео записи за публично представяне без да е необходим предварителен преглед или одобрение от страна на Печелившия с цел популяризиране на играта.

5. С подаване на заявка за участие в играта всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на организатора правото да публикува имената и снимки на спечелилите на страницата си, в случай че спечели наградата, без да е необходим предварителен преглед или одобрение от страна на Участника.

6. Организаторът запазва правото си да прекрати или спре играта на всеки етап от нейното провеждане. В случай, че прекратяването на Играта се дължи пряко или косвено на действия на участник/участници в Играта, Организаторът има право да предприеме всички необходими правни и фактически действия за възстановяване на причинените вреди.

7. Организаторът си запазва правото да прекрати играта и/или да дисквалифицира участник/участници, които са нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия, както и при съмнение за злоупотреби, заобикаляне или нарушаване настоящите правила или при наличието на други обстоятелства, които налагат спиране/прекратяване на играта. Евентуални спорове между Организатора и участник/участници се решават чрез провеждане на преговори а при невъзможност – по предвидения общ законов ред на Република България.

8. В случай, че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите.

9. Разпоредбите на настоящите Общи условия се регулират и тълкуват в съответствие със законите на Република България.